ஓயாது ஓடும் 
இந்த நாட்களுக்கு தேவை..

தீராது தோன்றும் என்
குழப்பங்களுக்கு தேவை ... 

தேவையில்லாத என் 
சிந்தனைகளுக்கு தேவை...

கற்பனையும் கனவையும்
நிஜம்மென்று நினைக்கும் என் 
மனதிற்கு தேவை 

0 comments

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)