நேற்றும் இன்றும்
நாளையை நோக்கிச் செல்ல.
நான் இன்றும் நேற்றைய
தினங்களின் நினைவிலே
நாளையை நோக்கி
நகர்கிறேன்!

0 comments

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)