கண்ணாடியில் தன் முகம்
பார்த்து ரசிக்கா விட்டாலும்
இந்த உலகம் உங்கள்
முகம் பார்த்து ரசிக்கும் !
விடுதலை வாங்கித்தந்ததால் அல்ல
ஒரு நூறு ரூபாயில் உன் முகம்
பார்த்த பிறகு ...

0 comments

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)