ஊருக்கே கொடுத்தது வெளிச்சம்
வெட்டியான் வாழ்க்கைக்கு
மட்டும் இருட்டு...
மின்மயானம்

1 comments

  1. Alsu  

    :)

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)