நான் போர்களங்களை சந்தித்ததில்லை
இருந்து,ம் என் மீது 
பட்ட வெட்டுகள் கணக்கில்லை
என் மீது குத்தப்பட்ட ஈட்டிகள்
எண்ணில் இல்லை

நான் பட்ட அடிகள்
மத்தலங்கள் கூட தாங்கியதில்லை 
நான் சுவாசித்த அனல் காற்றினை
எவறாலும் தாங்க முடியாது

வளர்ச்சி இல்லாத நான் உன்
உடள் பருமத்தின் மாற்றத்திற்கு
ஏர்த்த வாரு மாறத்தெரியவில்லை
--- தொப்பையை மறைக்க முடியாத என் சட்டை 

0 comments

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)