உனக்கு ஓய்வே இல்லையா ?
எப்பொழுதும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறாய்
என் சிந்தனையில் - காதலி

உனக்கு ஓய்வே இல்லையா ?
எப்பொழுதும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறாய்
என் சிந்தனையே - சிந்தனை

0 comments

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)