கவிதை எழுத சொல்லி மனம் உந்துதடி
ஆனால் என் சிந்தனையோ
உன் பின்னே ஒடுதடி
யார் நீ -- கணினியல்ல கன்னி

0 comments

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)