நிலவுக்கு ஒளி,

இளநீருக்கு சுவை,

மலருக்கு நறுமணம்,

இவை அணைத்தும் - பாருக்கே தெரிந்தவுன்மை!

உனக்குள் என்ன ?

இன்று முதல் உணர்ந்து - செயல் படு

0 comments

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)