உலகத்தில் உயிர் வாழ உணவு வேண்டும்
உணவுக்காக உன்னிடம் வந்தேன்
உண்ணவே மறந்த்தேன்
உலகத்தையே மறந்தேன்
யார் நீ -- கணினி (கன்னியல்ல)

0 comments

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)