உன்னை பார்த்தேன்
என்னை மறந்தேன்
பிறகு உலகையே மறந்தேன்
யார் நீ --- வேலை

வேலை இல்லாத பொழுது எழுதியது

1 comments

  1. Brenesh SF  

    The first part of the kavithai seems so familiar with me, but it was just finished classically...nice one dude..

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)