தன்னை கடித்த
கொசுவை அடிக்க நினைத்து
தன்னை தானே அடித்துக்
’கொள்ளும்’ / ’கொல்லும்’ 
நாம் ஏமாளியா இல்லை  
கோமாளியா ?

just a funny thought

0 comments

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)