என்று முடியும்  

இந்த தொடர் நாடகம்,
என்று மடியும்
இந்த தொலைக்காட்சி மோகம்!

1 comments

  1. திகழ்மிளிர்  

    அருமை

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)