நான் பள்ளியிலே விட்ட
பட்டத்தின் விலை
இன்றும் மாறவில்லை!
உயர பறக்கிறது.
நான் கல்லூரியிலே பெற்ற
பட்டத்தின் விலை
எத்தனை உயர்வு!
இருந்தும் பறப்பதில்லை.

1 comments

  1. gooks  

    mudiyala na mudiyala

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)