வியர்வை சிந்த 

உழைத்த காலம் - இறந்த காலம்,
வியர்வை சிந்துவதற்கு  
உழைக்கும் காலம் - நிகழ் காலம்
வியர்வை என்ற வார்த்தைக்கு  
விக்கீயில் பொருள் தேடும் - எதிர் காலம்

2 comments

  1. Anonymous  

    Nice one...very good...expecting more like this
    Meenakshi Sundar

  2. sundar  

    simply superb!!!!!...Keep writing more

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)