எந்திர மனிதர்களை

கண்டு பிடித்த மனிதனோ,

எந்திர வாழ்க்கை வாழ்கிறான்.

கண்டு பிடித்த எந்திர மனிதனுக்கு

மனித வாழ்கையை கற்றுக்கொடுக்க நினைத்து.

- கிருக்கியவனும் ஒரு எந்திர மனிதன்

Subscribe to: Posts (Atom)