மறக்க நினைத்த போது
நினைவுக்கு வந்தது ...
நினைவுக்கு வந்தவுடன்
மறக்க நினைத்தது
?????
வாங்கிய கடன்
பழைய காதல்
எழுதிய பரிட்சை ...

0 comments

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)