உன் மனதை படிக்க நினைத்தேன் நான்
ஆனால் இறுதியில்
உன் மணப்பத்திரிகையை தான் படிக்க முடிந்தது
இது தான் நீ எனக்கு தரும்
பரிசோ ?

0 comments

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)