காதலையும் காதலியையும் சந்திக்க/கொண்டாட,
இந்த ஒரு நாள் மட்டும் போதும்
என்று நினைப்பவர்களுக்கு
மட்டும் - ‘இன்று’ காதலர் தினம்

0 comments

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)